Zhongzhong Qin

Postdoctoral Scholar in Phsyics

Zhongzhong Qin.portrait
Mail Code: MC 12-33
Office: East Bridge (33E)
Phone: 626-206-6845
Email: zzqin@​caltech.edu
Research Areas: Physics