Caltech Home > PMA Home > People > Yujing (Yu-Jing) Qin
open search form

Yujing (Yu-Jing) Qin

Postdoctoral Scholar Research Associate in Astronomy
Yujing (Yu-Jing) Qin portrait
Contact information for Yujing (Yu-Jing) Qin
Contact Method Value
Mail Code: MC 290-17
Phone: 626-395-6611
Research Areas: Astronomy